Disclaimer

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.eventique.be (http://www.eventique.be) is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, evenals een databank waarop Eventique bv de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Eventique bv. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam EVENTIQUE, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Eventique bv.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Eventique bv besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Eventique bv kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Eventique bv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Eventique bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Portretrecht

Eventique bv behoudt zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Privacy

Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook de verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste vezoek van de Gebruiker zal Eventique bv deze wijze van verwerking direct beëindigen.